„Wezwani do przemiany”

autor: admin | 30 September 2011

Zjednoczony Kościół Metodystyczny jest powołany, aby stać się światowym liderem w rozwijaniu istniejących już oraz zakładaniu nowych witalnych zborów tak, aby czynić uczniów Jezusa Chrystusa dla przemiany świata.

Czynienie uczniami i przekształcanie świata odbywa się przez witalne zbory. Są one społecznościami wierzących, napełnionymi Duchem Świętym i ukierunkowanymi na przyszłość oraz otwartymi na wszystkich ludzi (por. „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” Ga 3,28), czyniącymi uczniami Jezusa Chrystusa („A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich [uczniów] te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami po wszytki dni aż do skończenia świata” Mt 28,18-20). Oraz służącymi jak Chrystus przez sprawiedliwość i miłosierdzie („Oznajmiono ci, człowiecze co jest dobre i czego zada Pan od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem” Mi 6,8; „I podano mu księgę proroka Izajasza a otworzywszy księgę, na trafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogi dobrą nowinę, posłał mnie abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić: Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych” Łk 4,17-21).

Witalny zbór to taki, który posiada:

  1. Zapraszające i inspirujące nabożeństwa
  2. Uczniów Chrystusa zaangażowanych w działania misyjne i wewnętrzne
  3. Uzdolnionych, wyposażonych i uprawnionych świeckich przewodników
  4. Skutecznych, wyekwipowanych i natchnionych duchowych przywódców
  5. Podzielonych jest na mniejsze grupy i posiada dobre programy oraz duszpasterstwo dla dzieci i młodzieży.

Witalny uczeń to przemieniony naśladowca Jezusa.

PYTANIA

  • Jak rozumiecie to zdanie  „czynić uczniów Jezusa Chrystusa dla przemiany świata”? Czy nacisk powinien być położony wyłącznie na ewangelizacji a społeczne zaangażowanie jest rzeczą wtórną? Czy może zaangażowanie społeczne też jest ewangelizacją?
  • Czy dodalibyście coś do cech witalnego zboru?
  • Po co i dla kogo istnieje nasz zbór?
  • Co chcielibyśmy dla naszego zboru, co może my pomóc w rozwoju? Jak chcecie to realizować?
  • Co stoi na przeszkodzie, że nie ma większego rozwoju?

Zostaw odpowiedź

Witamy!!!

Tematyka artykułów